Rola Sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

Dr Tadeusz Ochenduszko

Rola sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie

W 1850 r. austriacki minister oświaty, hr. Leon Thun zobowiązał dyrektorów szkół średnich do wydawania z końcem każdego roku szkolnego sprawozdań, zwanych wówczas programami. Miało to na celu dostarczenie opinii publicznej informacji o aktualnym stanie placówek oświatowych. Programy, oprócz wiadomości o szkole, zawierać miały rozprawę o treści naukowej lub pedagogicznej. 9 VI 1175 r. Ministerstwo Oświaty w Wiedniu, chcąc ujednolicić programy (sprawozdania), wydało rozporządzenie narzucające szereg szczegółowych rozwiązań. Dekret ten wchodził w życie od roku szkolnego 1875/76.  Nakładał na dyrektorów wszystkich szkół średnich kończących się egzaminem dojrzałości obowiązek wydawania sprawozdań szkolnych składających się w części pierwszej z artykułu naukowego, a w części drugiej z wiadomości o szkole.

 

W Cesarsko-królewskim Wyższym Gimnazjum w Rzeszowie, urzędujący wówczas dyrektor Stanisław Sobieski[1], zwrócił się do nauczyciela historii i geografii Filipa Świstunia z propozycją napisania artykułu wstępnego do programu. Owocem rozmowy była rozprawa  Galicyjskie Beskidy i Karpaty lesiste. Zarys orograficzny, która ukazała się w Sprawozdaniu  za rok szkolny 1876. Zapoczątkowała ona kontynuowaną do dnia dzisiejszego tradycję zamieszczania przez nauczycieli swoich prac naukowych, popularnonaukowych i popularnych jako artykułów wstępnych w Sprawozdaniach szkolnych. W okresie galicyjskim nie zdarzyło się, aby w którymś z programów zabrakło rozprawy. W latach 1876 – 1918 w wydanych 42 Sprawozdaniach[2]opublikowano 41 artykułów, spośród nich trzy zamieszczone zostały w dwóch częściach w dwóch numerach periodycznego wydawnictwa[3].

W pierwszym roku niepodległości (1918/19) w I Gimnazjum w Rzeszowie, podobnie jak w większości szkół średnich na obszarze byłej Galicji, wypełnienie tego obowiązku, który stał się już zwyczajem, było oczywistością. Przerwę spowodowała wojna polsko-bolszewicka w 1920 r., a następnie trudna sytuacja finansowa odrodzonego państwa. Władze szkolne wydały rozporządzenie, aby z powodu braku środków ograniczyć sprawozdania do części urzędowej[4]. Do końca lat dwudziestych w I Gimnazjum w Rzeszowie nie udało się wrócić do tradycji dwuczęściowych programów. W latach następnych przeszkodę stanowił światowy kryzys ekonomiczny, którego reperkusje gospodarcze w Polsce najbardziej odczuwalne były w 1932 r. Dopiero w roku szkolnym 1933/34 pełniący obowiązki dyrektora Jan Wojtunik[5], wykorzystując zainteresowanie władz sanacyjnych ideą wychowania państwowego młodzieży, zdołał poprzedzić urzędową część Sprawozdania Przemówieniami uczniów na obchodach i porankach szkolnych w roku szkolnym 1933/34. Pomysł wydawania artykułów i materiałów źródłowych rozpoczynających publikację periodyczną podchwycił kolejny dyrektor Mieczysław Adamowski[6] i bezpośrednio się w to zaangażował, wydając 6 swoich artykułów. Do 1939 r. publikował artykuły w Sprawozdaniach drukowanych, a w latach 1944/45 – 1945/46 w maszynopisie. Po usunięciu go ze stanowiska przez władze komunistyczne w 1947 r., kontynuowana przez niego tradycja poszła w niepamięć.

Na fali odwilży, w roku szkolnym 1956/57, udało się do niej jednorazowo nawiązać dyrektorowi Pawłowi Jakubowiczowi[7], dzięki wykorzystaniu 75 rocznicy śmierci Ignacego Łukasiewicza. Dopiero w roku szkolnym 1984/85 do zapomnianego przez młodsze pokolenie nauczycieli zwyczaju, powrócił dyrektor szkoły Ryszard Kisiel.[8] Wykorzystał on uroczystość dekoracji szkoły Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i opublikował artykuł pt. Dorobek Kolegium, Gimnazjum, Liceum Rzeszowskiego u progu 40-lecia PRL.

W latach 1984/85 – 2014/2015, tj. przez 34 kolejne lata wydano 40 artykułów[9]. Ponadto w roku 1990/91 pojawił się nowy cykl: Biogramy wybitnych absolwentów, których ukazało się 13. Powstały też pomysły na: Wspomnienia, ale ukazało się tylko jedno, oraz na cykl: Sylwetki dyrektorów I Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego. Na razie przybliżono sylwetki dyrektorów Wawrzyńca Wilka i Andrzeja Oskarda.

W latach 1876 – 2017/2018 wydano 136 Sprawozdań. Spośród nich 81 zawierało rozprawkę wstępną lub rozprawki, stąd też liczba opublikowanych artykułów z różnych dziedzin wynosi 88[10]. Trzy artykuły zamieszczone zostały w czterech rocznikach: 1944/45 (w maszynopisie), 1990/91, 1996/97 i 2003/2004, dwa artykuły w siedmiu rocznikach: 1883, 1900 (dokończenie publikacji sprzed roku i artykuł nowy), 1998/99, 2001/2002, 2004/2005,  2010/11 i 2011/12, jeden artykuł zamieszczano w 70 rocznikach, a w 55 Sprawozdaniach artykułów nie zamieszczono (w 36 wydanych w formie maszynopisu i w 19 wydanych drukiem, spośród drukowanych: 13 z okresu międzywojennego i 6 z okresu 1982/83 – 2017/2018).

Warto dokonać klasyfikacji artykułów, zaznaczając, że jest to podział umowny, ponieważ fragmenty tych publikacji mogą dotyczyć więcej niż jednej dyscypliny naukowej. Najwięcej, bo aż 44 artykuły dotyczył historii i związanych z nią kwestii społecznych, 14 utworów i publikacji zaliczyć należy do literatury, 7 to artykuły okolicznościowe, 6 dotyczyło dydaktyki, 4 - geografii, 3 - biologii (przyrody), po 2 napisano z filozofii, językoznawstwa, bibliotekarstwa, geologii (te ostatnie można by zakwalifikować w uproszczeniu do geograficznych) i fizyki, po jednym z matematyki i ekonomii.

Spośród publikacji okresu galicyjskiego do rozwoju nauki najwięcej wniosły artykuły Wilhelma Friedberga, Tadeusza Łopuszańskiego, Jakuba Forczka i Ludwika Brylińskiego. Publikacje z dziedziny literatury były cenne dla żyjącego wówczas pokolenia. Z czasem, na skutek zmian programowych zeszły na drugi plan. Dla historyków kopalnią informacji jest Kronika gimnazjum rzeszowskiego Filipa Świstunia. Te same walory posiada publikacja z okresu międzywojennego Mieczysława Adamowskiego Spis maturzystów Państwowego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie w latach 1860 – 1938, którą można traktować jako dzieło o charakterze źródłowym. Z okresu Polski Ludowej artykułem wnoszącym najwięcej informacji z dziejów szkoły jest publikacja M. Adamowskiego Środowisko społeczne uczniów I. państw. gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie od r. 1789 do 1945 (Statystyki). Podobne zalety posiada wydany już w okresie Trzeciej Rzeczypospolitej artykuł Józefa Świebody Struktura społeczna młodzieży w szkolnictwie średnim w Galicji Zachodniej w końcowej fazie feudalizmu (1790-1848). Warto zwrócić uwagę, że 13 artykułów zawiera cenny materiał statystyczny dotyczący szkoły, na podstawie którego zobrazować można także ważne kwestie dotyczące innych placówek oświatowych w Galicji, a później w Małopolsce. Natomiast  w pięciu publikacjach znalazły się  szczegółowe relacje dotyczące losów nauczycieli i uczniów podczas wojen światowych.

Autorami artykułów wstępnych zamieszczanych w Sprawozdaniach w latach 1876 – 2014/2015 było 43 nauczycieli. Ośmiu spośród nich to absolwenci szkoły[11]. Jak przystało na tradycje szkoły męskiej, 39 autorów publikacji to mężczyźni, a czterech to kobiety[12]. Ponadto owoce swoich badań, obserwacji i przemyśleń zamieścili: jeden rodzic, jeden wychowanek, 3 uczniów (w tym 2 kobiety) jako autorzy i 10 uczniów jako współautorzy artykułu z roku 1933/34[13]. Autorów jest w sumie 62, gdyż sześć artykułów ma dwóch współautorów, a jeden dziesięciu.

Najdłuższe publikacje zamieścili: Mieczysław Adamowski - 67 stron, Wilhelm Friedberg - 60 stron, Emanuel Roszka - 56 stron, Józef Sanojca - 49 stron i Filip Świstuń - 46 stron. Najwięcej artykułów opublikowali: Tadeusz Ochenduszko – 14 samodzielnie i 5 jako współautor, Józef Świeboda – 9, Mieczysław Adamowski - 6, w tym 3 w maszynopisie, Filip Świstuń - 4, Dezydery Ostrowski - 3, Jakub Forczek - 3, Józef Winkowski - 3 i Ryszard Kisiel – 2 samodzielnie i 2 jako współautor. Najwięcej publikacji znalazło miejsce w Sprawozdaniach, gdy dyrektorami szkoły byli: Ryszard Kisiel - 32, Władysław Lercel - 13, Mieczysław Adamowski - 8, w tym 4 w maszynopisie, Dezydery Ostrowski - 7, Tomasz Tokarski - 6 i Józef Nogaj - 5. ­

Szczegółowy wykaz artykułów zawartych w Sprawozdaniach szkolnych w kolejnych latach  zamieszczono poniżej (w tytułach zachowana jest pisownia zgodna z regułami ortograficznymi obowiązującymi w momencie przygotowywania poszczególnych prac do druku).

Artykuły, które opublikowane zostały w Sprawozdaniach szkolnych w latach 1876 - 2014/2015

Okres autonomii galicyjskiej:

1876:     Filip Świstuń, Galicyjskie Beskidy i Karpaty lesiste. Zarys orograficzny. s. 3-28.

1877:     Leon Orzechowski, O Agrykoli Tacyta wraz z komentarzem c. 41 do końca, s. 3-32.

1878:     Tomasz Tokarski, Flora okolicy Rzeszowa, s. 3-38.

1879:     Tomasz Tokarski, artykuł bez nazwy w języku niemieckim, s. 3-20.

       1880:     Franciszek Nowicki, Goethes „Egmont” Charaktristik mit Rücksicht auf die psychologische Entwickelung des Dichters, s. 3-16.

       1881:     Aleksander Truszkowski, Które drogi handlowe były najodpowiedniejsze dla rozwoju światowo-handlowych stosónków austryjacko-węgierskiej monarchii? (pisownia oryginalna), s. 3-27.

1882: Antoni Gołkowski, Polityka Prus podczas wyprawy Napoleona I. do Moskwy aż do traktatu Wrocławsko - Kaliskiego, s.3-30.

        1883:     Józef Winkowski, Wiersz ku uczczeniu 600-letniej rocznicy wstąpienia na tron Austryi Najjaśniejszej Rodziny Habsburgów, s. 3-4.

Antoni Gołkowski, Dziejowe znaczenie odsieczy wiedeńskiej, s. 5-29.

     1884/85: „Zriny. Tragedya w 5 aktach Teodora Körnera. Przekład miarowy dwóch pierwszych aktów przez prof. Franciszka Nowickiego, s. 3-42.

1884: Józef Winkowski, O wróżbach o zabobonach u starozytnych Greków i rzymian, s. 3-34

1885/86: Filip Świstuń, Kronika gimnazyum rzeszowskiego, s. 3-49.

1887:     Filip Świstuń, Uwagi do pierwszej księgi kroniki Wincentego Kadłubka, s. 3-47.

1888:     Marian Kossowski, Kilka słów o literackiej działalności Horacego, s. 23.

      1889:    „Zriny. Tragedya w 5 aktach Teodora Körnera. Przekład miarowy trzech ostatnich aktów przez prof. Józefa Winkowskiego, s. 3-49.

1890:     Filip Świstuń, Nauka języków jako środek formalnego kształcenia umysłu, s. 3-42.

1891:     Jan Karol Całczyński, Polska pogańska. Szkic antykwaryczny, s. 3-20.

1892:     Onufry Geciow, Quaestiones in Aristophanis „Vespas”, s. 3-39.

1893:     Józef Szafran, Teofil Lenartowicz (wspomnienie pośmiertne), s. 3-41.

1894:     Józef Sanojca, Studya Herodota w dziedzinie poezyi greckiej, s. 3-52.

1895:     Józef Sanojca, Stosunek Herodota do Hekatajosa, s. 3-19.

1896:     Ludwik Brylński, Nasze ptactwo (Vögel – Fauna Galiziens), s. 3-33.

     1897:  Jan Bartunek, O chronologicznym następstwie dyalogów Platońskich: Protagorasa, Gorgiasza i Menona, na podstawie zestawienia odpowiednich punktów treści etycznej i metodologicznej, s. 3-37.

      1898:     Jan Bartunek, De adiectivoru, et partcipiorum apud Lucretium, Catullum, Vergilium, Horatium, Ovidium usu promiscuo, s. 3-46.

        1899:     Emanuel Roszka, Wykaz książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej rzeszowskiego gimnazyum z końcem roku 1899, s. 3-48.

        1900:     Emanuel Roszka, Wykaz książek znajdujących się w bibliotece nauczycielskiej rzeszowskiego gimnazyum z końcem roku 1900  (dokończenie), s. 3-14.

           Władysław P. Dropiowski, Pierwsze ślady zajęcia się twórczością ludową w literaturze polskiej XIX wieku (1800-1818), s. 15-44.

1901:     Bolesław Grotowski, O komedyi T. M. Plauta p.t. „Asinaria”, s. 3-16.

1902:     Wilhelm Friedberg, Woda jako czynnik geologiczny. Rys popularno naukowy, s. 3-63.

1903:     Tadeusz Łopuszański, Z podstaw teoryi funkcyi, s. 1-110.

1904:     Ludwik Sroczyński, Elekcya Kazimierza Jagiellończyka na króla polskiego, s. 3-27.

         1905:     Józef Machowski, Przystosowanie się zwierząt i roślin do warunków bytu. Szkic popularny, s. 3-27.

1906:     Jakub Forczek, Klimat powiatu rzeszowskiego (popularny skrót obszerniejszej pracy), s. 4-26.

1907:     Jakub Forczek, Pionowe ukształtowanie powiatu rzeszowskiego, s. 3-23.

1908:     Jakub Forczek, Hydrografia powiatu rzeszowskiego, s. 3- 42.

1909:     Jan Ostoja Sędzinir, Język Słowackiego, s. 3-22.

1910:     Jan Jączek, O teoryach przewodzenia ciepła, s. 1-23.

1911:     Jan Jączek, O teoryach przewodzenia ciepła (część II), s. 1-16.

1912:     Wincenty Wysocki, Dramat Masynissy, s. 3-14.

         1913:     Stanisław Szołajski, Rozwój idei rewolucyjnej w powstaniu listopadowym (aż do upadku dyktatury), s. 3-38.

1914:     Wincenty Wysocki, „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Stanisława Staszica, s. 3-40.

       1916:     Dzieje zakładu podczas wielkiej wojny w r. 1914/5 i 1915/6 (brak podpisu, prawdopodobnie napisał Szczęsny Jasiewicz), s. 3-19.

       1917:     Dzieje zakładu w trzecim roku wojny światowej 1916/7, (brak podpisu, prawdopodobnie napisał dyrektor Dezydery Ostrowski), s. 3-11.

      1918:     Dzieje zakładu w czwartym roku wielkiej wojny światowej 1917/8 (brak podpisu, prawdopodobnie napisał dyrektor Dezydery Ostrowski), s. 3-8.

Okres Drugiej Rzeczypospolitej:

          1918/19:       Dzieje zakładu w piątym roku wielkiej wojny światowej 1918/9 (brak podpisu, prawdopodobnie napisał dyrektor Dezydery Ostrowski), s. 3-8.

          1933/34:          Przemówienia uczniów na obchodach i porankach szkolnych w roku szkolnym 1933/34, s. 3-14. (Obchód 250 rocznicy odsieczy wiedeńskiej dnia 17 września 1933 - wystąpienie Wilkonia Adama, Obchód rocznicy Odrodzenia Ojczyzny dnia 11 listopada 1933 r. - wystąpienie Wilkonia Adama, Poranek ku czci 1-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego dnia 19 marca 1934 - wystąpienia Żurowskiego Władysława, Rzepki Józefa, Wilkonia Adama, Fica Kazimierza, Wołka Leopolda, Białka Józefa, Bujniewicza Zbigniewa, Słodyka Franciszka, Plisia Adama,  Poranek z okazji „świętego Morza” w dniu 29 maja 1934 roku - wystąpienie Sowy Władysława).

       1935/36:     Mieczysław Adamowski, Ruch niepodległościowy w I. państwowem gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie w latach 1800-1920 (Zarys), s. 3-23 (Publikacja wydana została również w osobnej odbitce).

1936/37:  Bogumił Larski, Dawny Rzeszów (Kilka szczegółów z dziejów miasta), s. 3-11.

           1937/38:   Mieczysław Adamowski, Spis maturzystów Państwowego Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie w latach 1860-1938, s. 5-72.

1938/39: Mieczysław Adamowski, Wieści z archiwum starego gimnazjum rzeszowskiego, s. 3-10.

Okres Polski Ludowej:

            1944/45:    Mieczysław Adamowski, Dzieje Zakładu podczas II. wojny światowej w latach 1939-1945, s. 1-6.

         Jan Danielski, Dzieje kościoła i klasztoru OO. Pijarów w Rzeszowie, s. 7-8.

                            Mieczysław Adamowski, Organizacja, nazwa i nauczyciele gimnazjum rzeszowskiego, s. 9-10.

        1945/46:          Mieczysław Adamowski, Środowisko społeczne uczniów I. państw. gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie od r. 1789 do 1945 (Statystyki), s. 1-21.

1956-57:         Paweł Jakubowicz, Ignacy Łukasiewicz (w 75 rocznicę śmierci), s. 5- 10.

           1984/85:          Ryszard Kisiel, Dorobek Kolegium, Gimnazjum, Liceum Rzeszowskiego u progu 40-lecia PRL, s. 5-21 (referat wygłoszono podczas uroczystości dekoracji Sztandaru Szkoły Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski).

          1986/87:     Weronika Hałdaś, Ryszard Kisiel, Doświadczenia w tworzeniu własnego systemu dydaktyczno-wychowawczego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Konarskiego w Rzeszowie, s. 9-17.

          1987/88:     Ryszard Kisiel, Rozpoczynamy 330 rok szkolny..., s. 10-19 (referat wygłoszono podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego).

Okres Trzeciej Rzeczypospolitej:

1989/90:   Józef Świeboda, Struktura społeczna młodzieży w szkolnictwie szkolnym w Galicji Zachodniej w końcowej fazie feudalizmu (1790-1848), s. 7-4

1990/91:    Józef Świeboda, Zabudowania szkolne I Liceum w Rzeszowie, s. 10-25.

Maciej Trawka, Historyczne znaczenie Konstytucji 3 maja 1791 r., s. 26-32

Świeboda Józef, Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), s. 87-90.

          1991/92:    Józef Świeboda, Przyrodnicze pomoce naukowe w szkole galicyjskiej na przykładzie gimnazjum rzeszowskiego, s. 11-24.

         1892/93:      Zofia Jakubowska, Szkoła nadziei, s. 35-39.

         1993/94:      Józef Świeboda, Wystrój artystyczny szkoły, s. 5-32.

         1994/95:      Zofia Jakubowska, Eksperyment pedagogiczny w Liceum, s. 5-7.

         1995/96       Andrzej Sobkowiak, Tlen – niezbędna dla życia trucizna?, s. 5-14.

      1996/97:    Zbigniew Jakubowski, Tadeusz Ochenduszko, Aktywność edukacyjna i zawodowa absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego z lat 1987-1991, s. 5-22.

                             Małgorzata Byszuk, Przygotowanie do olimpiady jako jedna z form pracy z uczniem zdolnym, s. 23-32.

                             Krystyna Sylwestrow, Środki językowe ujęte w reklamie w celach perswazyjnych, s. 33-37.

        1997/98:  Zbigniew Jakubowski, Tadeusz Ochenduszko, Plany i zamierzenia edukacyjno-zawodowe absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, s. 78-86.

         1998/99:    Tadeusz Ochenduszko, Lubomirscy kandydatami na króla, s. 5-15.

                            Tadeusz Ochenduszko, Tadeusz Cieśla (1919-1952), s. 18-19.

         2000/2001:  Józef Świeboda, Jubileusz Patrona Szkoły, s. 16-25.

         2001/2002:  Tadeusz Ochenduszko, Droga do powstania województwa rzeszowskiego, s. 5-21.

                   Ryszard Kruk, Propedeutyka filozofii i edukacja filozoficzna w ocenie uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im.  ks. St. Konarskiego w Rzeszowie, s. 22-27.

         2002/2003:  Józef Świeboda, Św. Józef Sebastian Pelczar 1842-1924, s. 5-18.

         2003/2004:   Józef Świeboda, Tadeusz Łopuszański (1874-1955) – reformator oświaty, s. 5-10.

                        Józef Świeboda, Zarys rozwoju oświaty i nauki w Rzeszowie od XV do XX w., s. 11- 15.

                       Andrzej Jagusztyn, Z dziejów książki w Rzeszowie, s. 16-20.

          2004/2005:  Tadeusz Ochenduszko, Działalność społeczna parlamentarzystów i radnych – wychowanków rzeszowskiego gimnazjum urodzonych w okresie zaborów, s. 5-18.

                        Barbara Dąbek, Jakie sensy filozoficzne w rozumieniu człowieka aktualizuje metafora drogi?, s. 19-30.

              2005/2006:     Tadeusz Ochenduszko, Działalność społeczna księdza Stanisława Gryzieckiego, s. 5-10.

         2006/2007:      Katarzyna Mikluszka, Tadeusz Ochenduszko, Biblioteka I Gimnazjum w Rzeszowie (1658-1918) – na tle rozwoju bibliotekarstwa w Rzeszowie, s. 5-19.

            2007/08:  Tadeusz Ochenduszko, Struktura społeczna młodzieży I Gimnazjum i Liceum – zarys problematyki, s. 7 – 21.

        2008/09:      Katarzyna Mikluszka, Tadeusz Ochenduszko, Biblioteka I Gimnazjum i Liceum 1918 – 1945 na tle rozwoju bibliotekarstwa w Rzeszowie, s. 19 – 31.

            2009/2010:     Tadeusz Ochenduszko, Sylwetki wybranych opiekunów bibliotek galicyjskich szkół średnich, s. 12 – 29.

          2010/2011: Tadeusz Ochenduszko, Tradycja wydawania sprawozdań szkolnych, s. 4-10

                          Tadeusz Ochenduszko, Awans zawodowy nauczycieli szkół średnich w okresie autonomii galicyjskiej, s. 11-22.

            2011/12:    Zofia Jakubowska, Ryszard Kisiel, O nowej podstawie programowej, s. 4-7.

Tadeusz Ochenduszko, Udział nauczycieli i uczniów galicyjskich szkół średnich w obchodach setnej rocznicy urodzin Zygmunta Krasińskiego w 1912 roku, s. 8-24.

            1912/13:   Tadeusz Ochenduszko, Pomocnicy kancelaryjni dyrektorów, s. 5-21.

            2013/14:   Tadeusz Ochenduszko, Rada Szkolna Krajowa we Lwowie,  s. 5-26.

            2014/15:  Tadeusz Ochenduszko, Wojciech Pietryka, Szkoły średnie w Tarnopolu w latach 1820-1918, s. 5-17.

 2015/16:   Tadeusz Ochenduszko, Szkoły średnie w Drohobyczu w latach 1775 - 1918, s. 7-15.

 2017/18:   Tadeusz Ochenduszko, Szkolnictwo średnie w Samborze w latach 1680 - 1918, s. 5-16.

 

Cykl: Biogramy wybitnych absolwentów:

1990/1991:      Józef Świeboda, Władysław Skubisz (1922 – 1944), s. 91-92.

1993/1994:      Józef Świeboda, Ludwik Józef Melicher, s. 117-118.

                        Józef Świeboda, Prof. zw. dr hab. Cezary Żórawski, s. 118.

1999/2000:      Józef Słodyk, Dr Franciszek Słodyk, s. 55-56.

2000/2001:      Tadeusz Tondera, Jan Tondera (1917-1940), s. 70.

2001/2002:      Zofia Jakubowska, Ksiądz Walenty Bal (1920-2002), s. 74-76.

2002/2003:      Bernadeta Szarzyńska, Kazimierz Dejmek (1924-2002), s. 68.

2003/2004:      Bronisław Jaśkiewicz, Jan Stefan Kotowicz (1890-1966), s. 67-68.

2004/2005:      Tadeusz Ochenduszko, Roman Krogulski (1868-1936), s. 82-86.

2006/2007:      Zofia Jakubowska, Stanisław Papczyński (1631-1701), s. 57-60.

2007/2008:      Tadeusz Ochenduszko, Jerzy Michalski (1870 – 1956), s. 57-60

2008/2009:      Józef Świeboda, Edward Bronisław Gedl (1854 – 1909), s. 71-72.

                                   Józef Świeboda, Aleksander Eugeniusz Weron, prof. dr hab. inż.

                                   Politechniki Wrocławskiej, matematyk, s. 72.

2016/2017:    Zbigniew Jakubowski, Tadeusz Ochenduszko, Wojciech Pietryka,                               J. Świeboda (1935-2017), s. 5-12.

Cykl: Sylwetki dyrektorów I Gimnazjum i Liceum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie:

2005/2006:      Tadeusz Ochenduszko, Wawrzyniec Wilk (1885-1939), s. 61-64.

2009/2010:      Tadeusz Ochenduszko: Andrzej Oskard (1822 – 1874), s. 61 – 62.

Wspomnienia:

2000/2001:      Aresztowanie Jana Tondery według wspomnień jego brata Tadeusza, s. 71-72.

Autor starał się ukazać  rolę sprawozdań szkolnych w działalności publicystycznej nauczycieli i wychowanków poprzez podanie kilku istotnych faktów historycznych, przedstawienie interesujących, w jego przekonaniu, informacji statystycznych i sporządzenie wykazu artykułów. Przyświecała mu nadzieja, że opisana tradycja wydawania sprawozdań poprzedzonych artykułem wstępnym, zapoczątkowana 136 lat temu, będzie kontynuowana.

(styczeń 2012 r.)

[1]     Stanisław Sobieski (1827 – 1884), dyrektor od 1 VI 1873 do 13 XI 1878.

     [2]    Sprawozdania dyrekcji rzeszowskiego gimnazjum nie ukazały się w roku 1882, 1884 i ze względu na rosyjską okupację w roku 1915. Nie ukazało sie tylko sprawozdanie dyrekcji za rok szkolny 1914/1015 ze względu na rosyjską okupację Rzeszowa.

[3]     Były to artykuły: Emanuela Roszki (1865 – 1932) i Jana Jączka (ur. 1881) oraz tragedia Zriny, której dwa pierwsze akty tłumaczył Franciszek Nowicki (ur. 1864), a trzy ostatnie Józef Winkowski (1851 – 1937).

     [4]   Okólnik Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 II 1920 r. zalecił, aby ze względu na trudną sytuację finansową państwa sprawozdania szkolne ograniczyć do części urzędowej, a nawet czasowo zaniechać druku, zaś oprawione rękopisy zachować w archiwach szkolnych.

[5]     Jan Wojtunik (ur. 1883), pełnił obowiązki dyrektora od 20 VIII 1933 do 1 II 1935.

[6]     Mieczysław Adamowski (1892 – 1975), dyrektor od 1II 1935 do IX 1939 i od 1 IX 1944 do 14 VI 1947.

[7]     Paweł Jakubowicz (1906 – 1987), pełnił obowiązki dyrektora od 1 XII 1950 do VIII 1951, dyrektor od IX 1951 do 1958.

[8]     Ryszard Kisiel, dyrektor od 1 IX 1982 do chwili obecnej.

[9]     Artykułu wstępnego nie zamieszczono cztery razy w latach: 1985/86, 1988/89, 1999/2000 i 2016/17.

[10]    Do tej liczby nie zalicza się artykułów z trzech niedawno zapoczątkowanych cykli.

[11]  Absolwenci szkoły to: Aleksander Truszkowski, Jan Karol Całczyński, Józef Szafran, Jan Danielski, Józef Świeboda, Andrzej Sobkowiak, Małgorzata Byszuk i Katarzyna Mikluszka.

[12]   Weronika Hałdaś (współautorka), Zofia Jakubowska (autorka dwóch i współautorka jednego), Małgorzata Byszuk i Katarzyna Mikluszka (współautorka dwóch artykułów).

[13]    Współautorzy: Adam Wilkoń, Władysław Żurowski, Józef Rzepka, Kazimierz Fic, Leopold Wołek, Józef Białek, Zbigniew Bujniewicz, Franciszek Słodyk, Adam Pliś i Władysław Sowa.

 

Poprawki i uzupełnienia wprowadzono w kwietniu 2018 r.