Poszukujemy koordynatora projektu.

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie uzyskało dofinansowanie na realizację mikroprojektu: „Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae” nr INT/EK/KAR/1/II/A/0119, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja2014-2020.

W związku z powyższym poszukujemy osób zainteresowanych pełnieniem funkcji koordynatora projektu.

W załączeniu znajdują się niezbędne dokumenty.

Z poważaniem

Piotr Wanat
dyrektor szkoły
I Liceum Ogólnokształcące
w Rzeszowie

Dokumenty:
OFERTA zał. nr 3
Zał. nr 3a Wzór umowy - koordynator
Zał. nr 3b Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 3c Oświadczenie o braku powiązań
Zał. nr 3d Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
ZAPYTANIE OFERTOWE zał. nr 2_