MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Koncepcja pracy szkoły

 

KONCEPCJA PRACY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KS. ST. KONARSKIEGO

*IN PRAETERITO POSTERITAS *

Praca w Liceum ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój uczniów, jej cele zostały sprecyzowane w oparciu o najważniejsze dokumenty państwowe. Do opracowania koncepcji pracy szkoły wykorzystaliśmy również Statut I Liceum Ogólnokształcącego, Program Wychowawczy Szkoły, oraz Szkolny Program Profilaktyki. Bardzo istotną podbudowę stanowi historia tej szkoły, galeria wielkich postaci - jej absolwentów - którzy są chlubą kraju i wzorem dla kolejnych pokoleń uczniów, co zamyka się w sentencji będącej naszym mottem: IN PRAETERITO POSTERITAS - W PRZESZŁOŚCI PRZYSZŁOŚĆ..

Najważniejsze w naszej pracy jest określenie celów edukacyjnych i wychowawczych. Podstawę stanowi świadomość, że powierzeni nam uczniowie są w wieku , gdy zaczynają wchodzić w dorosłe życie, gdy dojrzewają pod względem intelektualnym i emocjonalnym. Kształtuje się ich światopogląd, hierarchia wartości. Staja się także świadomymi obywatelami i odbiorcami kultury, są już zdolni do refleksji o świecie i stawiania pytań o charakterze egzystencjalnym. Czujemy się więc powołani aby nauczać, wychowywać i inspirować do właściwego pojmowania wolności swojej i cudzej oraz dobrego rozumienia słowa tolerancja. Rozbudzamy ciekawość świata , samodzielność myślenia, zdolność dokonywania właściwych wyborów, kreatywność i asertywność, oparte na solidnej podbudowie wartości moralnych, patriotyzmu oraz odpowiedzialności za siebie i innych.

 Wzór osobowy absolwenta I LO

Absolwent naszej szkoły powinien umieć:
- odnaleźć się w rzeczywistości XXI wieku,
- adaptować się do wymagań wybranej uczelni,
- wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- korzystać z nowoczesnych środków informacji,
- biegle posługiwać się językami obcymi
- jasno i precyzyjnie wyrażać swoje opinie,
- bronić swoich słusznych racji,
- przestrzegać zasad tolerancji,
- dbać o wysoki poziom kultury osobistej,
- budować dobre relacje interpersonalne,
- korzystać z dóbr tradycji i kultury, a także uczestniczyć w ich tworzeniu,
- spełniać obowiązki obywatelskie i rodzinne,
- aktywnie uczestniczyć w życiu swego kraju,
- być równocześnie obywatelem Europy.

 Szkoła umożliwia uczniom dążenie do wzoru poprzez:

- realizację obowiązujących planów i programów nauczania,
- realizację programów wychowawczych,
- zapewnienie uczniom opieki pedagogicznej i pełnego bezpieczeństwa w szkole,
- zatrudnianie nauczycieli o wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- umożliwianie uczniom indywidualnego programu i toku nauczania,
- wprowadzanie nowatorskich rozwiązań innowacji pedagogicznych,
- stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych uzdolnień i zainteresowań,
- kultywowanie symboliki i obrzędowości szkolnej ,
- współdziałanie wszystkich organów szkoły,
-współpracę z innymi szkołami w kraju i za granicą.

Koncepcja pracy Szkoły jest przygotowana i modyfikowana oraz realizowana wspólnie z uczniami i we współpracy z rodzicami , a także z pomocą szerokiego grona partnerów naszego Liceum.

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.