MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Sprawozdania szkolne

 

PRZEGLĄDAJ SPRAWOZDANIA

 

W najstarszych szkołach średnich w Galicji narodził się i został zaakceptowany, zarówno przez władze (państwowe, tj. austriackie, krajowe (galicyjskie, autonomiczne) i oświatowe) jak i przez społeczeństwo, zwyczaj wydawania corocznych Sprawozdań szkolnych.

Od końca XVIII do polowy XIX wieku ukazywały się one w języku łacińskim pod nazwą Juventusów. Nie wiadomo, ile ich wydano w rzeszowskim gimnazjum (nazywanym od 1904 r. - I Gimnazjum). Do naszych czasów zachowało się ich osiem.

Od początku lat 50-tych XIX wieku Sprawozdania ukazywały się pod nazwą Programów. Zachował się jeden Program rzeszowskiego gimnazjum, wydany w języku polskim w 1851 r. jeszcze na fali odwilży  związanej z Wiosną Ludów (1848r.).

Kilka lat po programach, w związku z przywróceniem w Austrii centralizmu i powrotem do germanizacji Sprawozdania zaczęto wydawać w języku niemieckim (czasem symbolicznie kilka stron napisanych było po polsku)  pod nazwą Jahresberichtów (Jahres-berichtów).  Z okresu od 1854 do 1861 zachowało się 5 Jahresberichtów.

Od połowy lat sześćdziesiątych do połowy siedemdziesiątych XIX wieku Sprawozdania szkół galicyjskich nie były wydawane drukiem, lecz przesyłano w rękopisie do wyższych władz szkolnych.

W połowie lat siedemdziesiątych, już w dobie autonomii galicyjskiej, przywrócono zwyczaj drukowania Sprawozdań szkolnych. Ukazywały się one w języku polskim. Tradycja ta przetrwała do rozpadu Austro-Węgier (w 1918 r.), podtrzyma drugiej na została w Drugiej Rzeczypospolitej i przetrwała do 1939 r. W latach 1876 – 1938/39 w rzeszowskim gimnazjum (I Gimnazjum) wydanych zostało drukiem 59 roczników. W 1882 r. Sprawozdanie prawdopodobnie nie wyszło, natomiast zamiast za rok 1884 ukazało się za rok 1884/85. W 1915 r. periodyk nie ukazał się z powodu okupacji miasta przez wojska rosyjskie i zawieszenia nauki w szkołach, a w roku 1919/20 z powodu wojny polsko-bolszewickiej. W roku 1921/22 z powodu trudności finansowych Sprawozdanie wydane zostało w rękopisie.

W okresie okupacji (1939-1944) władze niemieckie zlikwidowały gimnazja, a organizatorzy tajnego nauczania najważniejsze informacje o uczniach, ze względu na warunki konspiracji, starali się zachować w pamięci.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne nie były zainteresowane kontynuowaniem „zaborczej” i „burżuazyjnej” tradycji. Dobre zwyczaje starano się kontynuować w jedynie w najstarszych, renomowanych i co za tym idzie najbardziej niezależnych od bieżących wpływów politycznych szkołach. Największy dorobek na tym polu w skali całego kraju ma I Gimnazjum i Liceum (od 1948 r. I Liceum) w Rzeszowie. Z powodu braku papieru i z powodu niesprzyjających okoliczności zewnętrznych latach 1944/45 – 1957/58 Sprawozdania wydawane były przez dyrektorów szkoły w maszynopisie. W okresie tym ukazało się 13 Sprawozdań w maszynopisie, a jedno udało się wydać drukiem na fali popaździernikowej odwilży – za rok szkolny 1956/57.

W miarę wykruszania się przedwojennej kadry zwyczaj wydawania Sprawozdań szkolnych w polskich szkołach w zasadzie zaginął. Zaledwie w kilku szkołach wydano pojedyncze Sprawozdania w związku z ważnymi dla danego środowiska rocznicami. Wyjątkiem jest I Liceum w Rzeszowie. W oparciu o dostępne materiały nauczyciel historii Józef Świeboda przy pomocy uczniów w ramach kółka historycznego opracował Sprawozdania z lat 1959/60 – 1981/82. Z okresu tego zachowało się w oprawionych maszynopisach 23 Sprawozdania. Zaginął jedynie rocznik 1971/72.

W roku szkolnym 1982/83 dyrektor szkoły Ryszard Kisiel przywrócił tradycję wydawania Sprawozdań drukiem. Do chwili obecnej (lipiec 2009) ukazało się 26 roczników.

W okresie od 1819 do 2009 r. drukiem wydanych zostało i dotrwało do naszych czasów 100 Sprawozdań (w tym 8 Juventusów, 1 Program, 5 Jahresberichtów i 86 Sprawozdań), w maszynopisie wyszło 36 periodyków i jedno Sprawozdanie w rękopisie. Łącznie 137 Sprawozdań. Jest to najliczniejszy i posiadający najmniej luk zbiór w Polsce. Dzięki niemu prześledzić można najważniejsze przemiany, jakie dokonywały się w oświacie polskiej.

W 190 rocznicę wydania pierwszego Sprawozdania w 2009 r.,  nauczyciel historii Tadeusz Ochenduszko postanowił sporządzić internetowe archiwum Sprawozdań szkolnych I Gimnazjum i Liceum.

red. Tadeusz Ochenduszko
DaBe

PRZEGLĄDAJ SPRAWOZDANIA

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.