MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny Dorota Rakocy serdecznie zaprasza uczniów, rodziców i opiekunów uczniów.

Od 1995 roku pracuję z młodzieżą w I LO w Rzeszowie, poznaję jej problemy i służę pomocą w budowaniu rozwiązań.

Godziny pracy:

Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 9:00-13:00

W razie konieczności możliwa inna godzina spotkania, po uprzednim umówieniu się.

Kontakt:

Pokój nr 7, parter

Tel. 17 748 28 27

Dziennik elektroniczny.

Zakres pomocy uczniom:

Pomagam uczniom
- zrozumieć siebie
- radzić sobie ze stanami emocjonalnymi
- poprawić lub budować relacje z innymi
- pokonać kryzysy rozwojowe i sytuacyjne
- skuteczniej funkcjonować
- poprawić efektywność uczenia się
- rozwijać zainteresowanie psychologią - przygotowuję uczniów do konkursów: Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Psychologicznej oraz Konkursu Wiedzy Psychologicznej.

Formy pomocy:

 • Pomoc indywidualna.
 • Zajęcia grupowe, z zespołami klasowymi.
 • Wsparcie indywidualne rodziców, pedagogizacja: wykłady, referaty.
 • Wspieranie indywidualne nauczycieli, praca w zespołach ds pomocy.
 • Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz młodzieży i rodziny.

Pomysły autorskie, dodatkowe działania:

 • Prowadzenie zajęć Koła Wiedzy Psychologicznej dla uczniów, koła założonego przez pedagoga w 1998 roku.
  Strona Koła: TUTAJ
 • Przygotowanie uczniów do konkursów wiedzy psychologicznej, od 2008 roku.
 • Organizacja w szkole Światowego Dnia Życzliwości.
 • Organizacja w szkole konkursów profilaktycznych PSSE i WSSE oraz innych.
 • Opieka nad rekomendacją uczniów do Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, od 2008 roku.

Pedagog i psycholog w prawie:

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2020 r. Poz. 1280 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

§ 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.


Informacje o wsparciu instytucji zewnętrznych:

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Rzeszowie, ul. T. Rejtana 3, tel. 17 748 38 00

Punkt Konsultacyjny Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 2 w Rzeszowie dla Rodziców uczniów, uczniów i wychowawców, organizowany jest telefonicznie tel. 17.7483806, w godzinach: 15:00-17:00, w terminach: 9.02., 2.03., 13.04., 11.05., 1.06.2021 r. Osobą opiekującą się naszą szkołą jest p. Monika Ciwińska.

 

Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, ul. Hetmańska 21, Rzeszów, tel. 17 853 52 81

Kliniczny Oddział Psychiatrii dla dzieci i młodzieży, Centrum Medyczne w Łańcucie, ul. Paderewskiego 5, Sekretariat/Rejestracja tel. 17 22 40 132

Centrum Leczenia Uzależnień, ul. Kochanowskiego 17, Rzeszów, tel.17 858 11 81

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, ul. Siemieńskiego 17, Rzeszów, tel. 17 861 16 40, 17 861
11 744, 17 786 30 06

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej, ul. Skubisza 4 w Rzeszowie, tel. 17/863 53 89

Bezpłatna linia wsparcia po stracie bliskich Tel. 800-108-108

Linia Wsparcia 800 70 2222 jest linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie.

Nieodpłatna pomoc prawna organizowana przez Miasto Rzeszów: https://bip.erzeszow.pl/314-nieodplatna-pomoc-prawna/4651-wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-organizowanych-przez-miasto-rzeszow.html

 

telefony zaufania

 

niebieska linia 1

prometeusz

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.