MOTTO TYGODNIA 
Ab alio expectes,
alteri quod feceris.
Od drugiego oczekuj,
co innemu czynisz.
Lucius Annaeus Seneca (Minor)

 

I Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowie

im. ks. Stanisława Konarskiego

35-030 Rzeszów; 3-go Maja 15

tel. 17 748 28 20  fax. 17 748 28 30

pierwsze w mediach 3

mscloudlogofanpage 1lo

kanal youtube 175

bip190

Archiwum wiadomości

office365info

Stypendia

Wysokość kwot stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa

Informujemy, że Zarządzeniem Nr VIII/1151/2021 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 12 stycznia 2021 r., została określona wysokość kwot stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares na 2021 rok.

Wysokość kwot przedstawia się następująco:

  1. Stypendium Mistrz dla uczniów (z wyjątkiem absolwentów) następującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Mistrz w 2021 r.

(w zł)

Szkoła ponadpodstawowa, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (klasa IV-V), Liceum Sztuk Plastycznych, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych (klasa IV-V)

400

 

2.Stypendium Młody inżynier dla uczniów z wyjątkiem absolwentów nasiępującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Młody inżynier

w 2021 r. (w zł)

Liceum Ogólnokształcące

200

 

3.Stypendium Zdolny uczeń dla uczniów, z wyjątkiem absolwentów w następującej wysokości:

Szkoła, do której uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2019/2020

Miesięczna wysokość Stypendium Zdolny uczeń w 2021 r. (w zł)

Szkoła ponadpodstawowa

200

 

 

 

 

 

Nabór uzupełniający na stypendia

Zdolni uczniowie mają ponowną możliwość składania wniosków o przyznanie stypeniów na rok 2020/2021.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 6 października 2020 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego w terminie od 12 do 23 października 2020 r. wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zainteresowani znajdą szczegółowe informacje w sprawie zasad przyznawania stypendium na stronie internetowej projektu stypendialnego (2020/2021 szkolnictwo ogólne): podkarpackie.edu.pl

Stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 Województwo Podkarpackie/ Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie realizuje dwa projekty stypendialne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn.:

1.   „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”- skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, bez względu na miejsce zamieszkania, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania ich aktywności edukacyjnej w tym zakresie. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 660 uczniów i uczennic.

2.   „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” - skierowany jest do uczniów i uczennic uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, kształcących się w ponadpodstawowych szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, bez względu na miejsce zamieszkania oraz znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Wsparciem stypendialnym w wysokości 4 000 zł/rok planuje się objąć 400 uczniów i uczennic (4-i 5-letnie technika oraz szkoły branżowe I i II stopnia).

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 14 – 25 września 2020 r.

W zasadach naboru wniosków wprowadzono kilka istotnych zmian, w porównaniu do poprzednich lat szkolnych. Do najważniejszych należy:

  • podniesienie kwoty dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium. W latach poprzednich obowiązywały kwoty dochodu miesięcznego netto na jedną osobę w rodzinie do 1348 zł lub do 1528 zł, jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. W bieżącym roku szkolnym dochód uprawniający do ubiegania się o stypendium wynosi odpowiednio: do 1685 zł lub do 1910 zł os./m-c,
  • ograniczenie kryterium co najmniej 150% punktów z egzaminu ósmoklasisty do uczniów klas I liceum. Uczniowie klas II i III liceum nie muszą tego warunku spełniać.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium zamieszczone są na stronie internetowej projektów stypendialnych: www.podkarpackie.edu.pl.

Nabór do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej

Przypomminamy, że trwa nabór do V kadencji Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej. Do Rady mogą kandydować uczniowie, którzy ukończyli 13 lat, a także absolwenci szkół, którzy do 11 września br. nie ukończyli 21. roku życia.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły dotyczące naboru znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/rada-dzieci-i-mlodziezy-nabor. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 11 września br.

Rada jest organem pomocniczym Ministra. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie wybranych projektów dokumentów opracowywanych w MEN oraz przedstawianie własnych propozycji zmian w edukacji.

Uczestnictwo w pracach Rady to dla młodych ludzi niepowtarzalne doświadczenie, które z powodzeniem mogą wykorzystywać w swojej dalszej edukacji lub pracy zawodowej. Dlatego też raz jeszcze proszę Państwa o rozpowszechnienie informacji o naborze do Rady.

Wprawka szkolna dla uczniów niepełnosprawnych 2020

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022 przypominam o konieczności podjęcia odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie o programie i jego sposobie realizacji rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) uprawnionych do tej formy pomocy.

Szczegółowe warunki udzielania pomocy określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 1227). Program oraz rozporządzenie dostępne są na stronie www.gov.pl/web/edukacja/wsparcie-dla-uczniow-niepelnosprawnych. Proszę o zapoznanie się z ich treścią i realizację zawartych tam wytycznych.

Informujemy, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  dla uczniów uczęszczających do szkół na terenie Gminy Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2020/2021 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020/2022.

Prosimy wypełnione dokumenty złożyć u Pani Dyr Iwony Palczak  do 8 września, do godziny 15.

 

wzór wniosku - wyprawka szkolna_2020.pdf

Klauzula informacyjna RODO.pdf

 

Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”

Samorząd Województwa Podkarpackiego realizuje Program wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu”. W ramach Programu, finansowanego w całości z budżetu Województwa Podkarpackiego, przyznawane są uczniom podkarpackich szkół, stypendia za wybitne osiągnięcia artystyczne, stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz nagrody pieniężne.

Program skierowany jest do:

- uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia edukacyjne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,

- uczniów, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej, posiadających wybitne osiągnięcia artystyczne oraz kształcących się w szkołach położonych na terenie województwa podkarpackiego,

- szkół lub placówek, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), z terenu województwa podkarpackiego, przy których działają zespoły artystyczne posiadające szczególne osiągnięcia artystyczne lub zespoły uczniów posiadające szczególne osiągnięcia naukowe.

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie określenia szczegółowych warunków wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2020 r. poz. 2722.

Szczegóły dotyczące Programu zamieszczone są na stronie edukacja.wrotapodkarpackie.pl

Aktualny Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares

Aktualny Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares zakłada następujące stypendia:
1. Stypendium PRIMUS dla maturzysty
2. Stypendium MISTRZ
Link do strony z wykazem olimpiad i turniejów: >>> TUTAJ <<<
3. Stypendium Młody Inżynier
4. Stypendium Artysta
5. Stypendium Zdolny Uczeń

Szczegółowe informacje: >>>TUTAJ<<<
Tylko Stypendium PRIMUS może się łączyć z innym z programu pn. Primus inter pares.

Stypendia dla uczniów klas 1 i 2 – przypomnienie

Uczniowie mogą ubiegać się w szkole o następujące stypendia:


1. Program Stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares
2. Stypendium MEN, informacje TUTAJ
3. Stypendium Prezesa Rady Ministrów, informacje TUTAJ
4. Projekt unijny Urzędu Marszałkowskiego dla uczniów zdolnych.
5. Stypendium „Nie zagubić talentu”.
6. Stypendia w zakresie twórczości artystycznej. Szczegóły: Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Rzeszow, ul. Rynek 11 w Rzeszowie, tel. 17 87 54 770.

bip.erzeszow.pl

Nabór do programów prowadzą wychowawcy klas.

Szkolna Komisja Stypendialna dokonuje sprawdzenia poprawności przygotowanych dokumentów otrzymanych od wychowawców.

podkarpackie.edu.pl

Program „Nie zagubić talentu” – wniosek ucznia klas 1-2 i rodzica oraz tegorocznych maturzystów

W dniu 11.06.2019 r. ukazała się informacja o warunkach Programu wspierania młodzieży uzdolnionej „Nie zagubić talentu" 2019.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium lub nagrody występuje uczeń pełnoletni lub rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia.

Uczeń lub rodzic składają wnioski wypełnione komputerowo wraz z załącznikami w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w kopercie z dopiskiem „Departament Edukacji, Nauki i Sportu – Program Nie zagubić talentu”, w terminie do 31 lipca 2019 r. O dacie złożenia decyduje data nadania wniosku. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 177433063, 177433059.

Po rekomendację Dyrektora szkoły do Programu, uczeń zgłasza się do 19.06.2019 r. do wychowawcy klasy. Rekomendacja nie jest potrzebna do nagrody pieniężnej. Uczeń potwierdza kopie dyplomów i świadectwa w sekretariacie szkoły. Absolwent może ubiegać się wyłącznie o nagrodę pieniężną.

Szczegółowe informacje, uchwała i wnioski >>> TUTAJ <<<

1 Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

Copyright © 2015. All Rights Reserved.